Iskanje


Preverjanje in ocenjevanje znanja:

 

 • 3 obiski javnih koncertov in nastopov (koncertni abonma KGBL), na katerih učenec ne nastopa; obisk koncerta se potrdi z žigom šole , ki ga učenec prejme po koncertu

 • do 5 kratkih pisnih testov iz teorije (10 min.), napovedani 1 do 2 uri vnaprej (prof. Črt S.Voglar)

 • vsako ocenjevalno obdobje ena ustna ocena – melodične vaje, ritmične vaje, parlato

 • vsako ocenjevalno obdobje eden ali dva pisna testa (odvisno od razreda), ki vsebujeta:

  *glasbeno teorijo

  *glasbene nareke

 • letni izpit pri solfeggiu ob koncu šolskega leta- pisni in ustni del (junij)

  Datumi pisnih testov in ustnega spraševanja bodo za vsak razred posebej objavljeni na oglasni deski in internetni strani šole.

   

  KRITERIJI OCENJEVANJA PISNIH TESTOV:

test iz teorije

test iz narekov

89% - 100% odl (5)

88% - 100% odl (5)

76% - 88% pdb (4)

75% - 87% pdb (4)

63% - 75% db (3)

60% - 74% db (3)

50% - 62% zd (2)

45% - 59% zd (2)

0% - 49% nzd (1)

0% - 44% nzd (1)

 

KONTAKTI:

 

Marta Sojar Voglar

marta.sojar.voglar@kgbl.si

Črt Sojar Voglar

crt.sojar.voglar@kgbl.si

Adrijana Prošek

adrijana.prosek@kgbl.si