Iskanje


Program srednje baletne šole, modul A

POGOJI ZA VPIS

1. Uspešno končana osnovna šola.

2. Posebna plesna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja po programu baletne šole in obsega:

II. PLESNA SMER
A – Balet

Posebna nadarjenost za ples, ki se ugotavlja s preizkusom znanja, s katerim kandidat dokaže:

  • znanje klasičnega baleta v obsegu šestih razredov baletne šole - obsežnejši in zahtevnejši program;
  • znanje nauka o glasbi v obsegu dveh razredov baletne šole;
  • zdravniško spričevalo, s katerim se ugotavlja splošno zdravstveno stanje, anatomske značilnosti (gibljivost sklepov in hrbtenice, odprtost nog, oblika postave in nog, posebnosti stopala), antropometrične meritve (sorazmerja med deli telesa).

Dijaki, ki že obiskujejo, bodo obiskovali ali so že končali srednješolski vzgojno-izobraževalni program, se lahko na podlagi 18. člena Zakona o gimnazijah vključijo vzporedno tudi v program umetniške gimnazije. Posebnosti takega izobraževanja določa šola.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN PRIDOBITEV IZOBRAZBE

  • V drugi oziroma naslednje letnike lahko napredujejo dijaki, ki so pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov v predhodnem letniku.
  • Dijak konča izobraževanje po programu, ko uspešno konča 4.letnik, opravi vse po programu določene obveznosti ter uspešno opravi maturo.
  • Program omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slov. jezik, matematika, tuji jezik I) in izbirnih predmetov (glasba, tuji jezik II, zgodovina). Z uspešno opravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba.
  • Matura se opravlja v skladu s Pravilnikom o maturi.


NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po uspešno opravljeni maturi dijaki lahko nadaljujejo univerzitetni študij na vseh fakultetah, razen na tistih, ki določajo posebne pogoje pri izbiri izbirnih predmetov na maturi.
Dostopnost