Iskanje


Program srednje glasbene šole

Program umetniške gimnazije je usmerjen v pripravo na maturo in nadaljnje izobraževanje na univerzi. Vezan je na sistematično razvijanje, poglabljanje in razširjanje strokovne – glasbene, plesne – in splošne izobrazbe.

Gimnazija ima nalogo, da:

 • na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, potrebno za nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu,
 • vsakemu posamezniku zagotovi optimalen razvoj njegovih sposobnosti, ustvarjalnosti in njegove specifične nadarjenosti,
 • razvija samostojno in kritično presojanje in odgovorno ravnanje; vzgaja mladega človeka k strpnosti, humanosti, za skupinsko delo, za sodelovanje in življenje v pluralni družbi,
 • razvija zavest o narodni identiteti in vzpodbuja kulturne in civilizacijske vrednote, ki temeljijo na slovenski in evropski tradiciji,
 • vzbuja zavest odgovornosti za okolje, naravno in kulturno dediščino ter lastno zdravje.

V strokovnem smislu so naloge usmerjene v:

 • usposabljanje za obvladovanje glasbenih področij, ki se nanašajo na ustvarjalne, poustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine glasbene umetnosti glasbena smer),
 • pridobivanje plesnega znanja in fizičnih sposobnosti ter širših strokovno-teoretičnih znanj, razvijanje individualnih kvalitet dijaka in s tem postavljanje podlage za formiranje umetnika (plesna smer).

Za vključitev v program je potrebna uspešno končana osnovna šola ter posebna nadarjenost, ki se ugotavlja s preizkusom znanja.

Program omogoča pripravo na maturo iz obveznih predmetov (slov. jezik, matematika, tuji jezik I) in izbirnih predmetov (glasba, tuji jezik II, zgodovina). Z uspešno opravljeno maturo se pridobi srednja izobrazba.

Na šoli izvajamo program umetniške gimnazije v dveh smereh:
I. glasbena smer

 • modul A – glasbeni stavek
 • modul B – petje – inštrument
 • modul C – jazz – zabavna glasba

II. plesna smer

 • modul A – baletDostopnost