Iskanje


Varnostni načrt KGBL za prvenstvo srednjih šol Ljubljane v atletiki

Datum novice: 08.05.2018

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

Ižanska c. 12

1000 Ljubljana

 

VARNOSTNI NAČRT KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET LJUBLJANA ZA PRVENSTVO SREDNJIH ŠOL LJUBLJANE V ATLETIKI DNE 9. 5. 2018 (ŽELEŽNIČARSKI ATLETISKI STADION LJUBLJANA – ŽAK)

1. Profesorica športne vzgoje najmanj dan pred izvedbo seznani dijake s Šolskimi pravili o vedenju dijakov, učiteljev in spremljevalcev na strokovnih ekskurzijah in drugih vzgojno-izobraževalnih dejavnostih, kjer so zapisane pravice in dolžnosti dijakov ter pravice in dolžnosti učiteljev spremljevalcev in ukrepanje ob kršitvah, ter z določili Šolskih pravil o hišnem redu, ki veljajo tudi na izvenšolskih dejavnostih.

2. V kolikor se pravila ne bodo upoštevala je spremljevalec dolžan obvestiti razrednika dijaka oz. vodstvo šole in šola bo zoper kršitelja ukrepala v skladu s šolskimi pravili.

3. Posebna navodila za varnost dijakov:

 Učitelj spremljevalec prejme dan pred odhodom od organizatorja dejavnosti (športni dan, kulturni dan, naravoslovni dan, strokovna ekskurzija, tabor …) mapo, v kateri so zbrana vsa navodila za izvajanje dejavnosti, seznam dijakov in varnostni načrt.

 Neposredno pred odhodom učitelj spremljevalec preveri prisotnost dijakov pri vseh organiziranih dejavnostih.

 Vsak učitelj spremljevalec je zadolžen za 15 dijakov.

 Na avtobusu ali katerem koli drugem prevoznem sredstvu, s katerim potujejo  (v nadaljevanju avtobus), dijaki sedijo na svojih sedežih in med vožnjo ne vstajajo.

 Ob prihodu na cilj iz avtobusa najprej izstopi učitelj, preveri, če je varno, in nato izstopijo dijaki.

 Med organizirano obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti dijaki upoštevajo navodila učiteljev spremljevalcev in ne zapuščajo skupine.

 Učitelj spremljevalec je dolžan, ne glede na to, če pri dejavnosti sodeluje aktivno ali ne, ves čas spremljati in nadzorovati svojo skupino dijakov.

 Po končani organizirani obliki vzgojno-izobraževalne dejavnosti dijaki vstopijo na avtobus, učitelj preveri prisotnost in da navodila vozniku za odhod.

 Ob prihodu na mesto odhoda učitelj pregleda avtobus zaradi nastanka morebitne škode, ki bi jo povzročili dijaki med prevozom, v kolikor so po tleh odpadki, jih dijaki pospravijo, šele nato varno zapustijo avtobus.

 Dijaki gredo na organizirano obliko vzgojno-izobraževalne dejavnosti iz mesta, ki je določeno za vse dijake, in se vračajo na isto mesto nazaj.

 V kolikor se dijak želi skupini pridružiti na poti ali prej zapustiti skupino, morajo starši oddati razredniku pisno prošnjo na predpisanem obrazcu vsaj dan pred odhodom. Razrednik pri organizatorju dejavnosti preveri, ali je glede na načrt dejavnosti mogoče, da se dijak skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, in če prošnjo staršev odobri, s tem pisno dan pred odhodom seznani učitelja spremljevalca.

 Učitelj spremljevalec je za dijake zadolžen od trenutka, ko se pridružijo skupini, do tedaj, ko jo zapustijo. V primeru, da se dijak skupini pridruži kasneje oz. jo zapusti prej, odgovornost zanj sprejemajo starši, kar izjavijo v prošnji za kasnejši prihod oz. predčasen odhod od skupine, ki jo starši oddajo razredniku.

 V primeru daljših potovanj, ki vključujejo tudi nočitve, morajo dijaki spoštovati urnik in predviden čas za počitek.

 V primeru nezgode ali kakršnih koli zapletov v zvezi z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo učitelj spremljevalec pokliče vodstvo šole na tel: 0590 74 300. Starše oziroma skrbnike bo o nezgodi obvestilo vodstvo šole.

 

Obravnavano in potrjeno na sestanku 7. 5. 2018

SOGLASJE

 

Ljubljana, 7. 5. 2018

Jana Lazar, prof. športne vzgoje


Dostopnost